ข้อกำหนดการใช้บริการ SEEDINGPOP

ข้อกำหนดการใช้บริการ Seedingpop ของบริษัท โลเดช (ไทยแลนด์) จำกัด นี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนการเริ่มใช้งาน Seedingpop และการสิ้นสุดการใช้งาน Seedingpop ซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ("ข้อกำหนดการใช้บริการ") ครอบคลุมถึงการเข้าใช้บนโทรศัพท์มือถือด้วย และใช้โปรแกรมและบริการของคุณผ่านทาง Seedingpop ด้วย

ในเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Seedingpop เราเสนอเว็บไซต์และหรือโปรแกรมนี้อันประกอบด้วยข้อมูล, เครื่องมือและบริการต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ให้แก่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานภายใต้การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว หากคุณไม่ประสงค์จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้งานโปรแกรมนี้เด็ดขาด

1. บททั่วไป

ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้คุณจะต้องปฏิบัติและรับทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ Seedingpop และเราสามารถนำข้อกำหนดเหล่านี้มาบังคับใช้กับคุณได้ เมื่อคุณตกลงใช้งาน Seedingpop คุณจะต้องมีลักษณะดังนี้ (1) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (2) หากเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในการเข้าผูกพันตามสัญญา และ (3) ไม่ใช่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามรับบริการหรือผูกพันตามสัญญาใดๆ ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย (4) หากเป็นนิติบุคคลจะต้องได้รับการจดทะเบียนยถูกต้องตามกฏหมาย

2. นิยาม

ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท โลเดช (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์ Seedingpop ขึ้น

ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ขอใช้บริการระบบ Seedingpop โดยตกลงยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไข และนโยบายของบริษัททุกประการ

Credit หมายถึง บัญชีผู้ขอใช้บริการระบบ Seedingpop ที่กำหนดอัตราครั้งการใช้งานโดยผู้ให้บริการ

Seedingpop หมายถึง โปรแกรมช่วยทำ Content แบบมืออาชีพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการในระยะเวลาอันสั้น โดยมี AI ในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้ดูแบบ Realtime ด้วย Algorithm ของการค้นหาในคลังกระทู้ด้วยคีย์เวิร์ด

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Seedingpop เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ให้บริการ และอนุญาตให้ใช้บริการ Seedingpop ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น หากผู้ใดจะทำซ้ำหรือดัดแปลง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จะไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานใดๆทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อันจะเป็นการเข้าถึงการใช้โปรแกรมเพื่อลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยเราไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ใช้ Seedingpop นี้จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ แก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือประกาศความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเนื้อหาต่างๆ จากการใช้ Seedingpop นี้

ชื่อบริษัท, เครื่องหมายการค้าและลักษณะธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้บริการผ่าน Seedingpop นี้ที่เป็นหรือจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของบุคคลอื่น (นอกเหนือจากผู้ขอใช้บริการ) ต้องใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยได้รับอนุมัติจากบริษัทหรือบุคคลเจ้าของสิทธินั้นตามลำดับ

การคัดลอก, จำหน่าย, การนำเสนอหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนอื่นใดของ Seedingpop ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดกฎหมายไทยและอาจก่อให้เกิดบทลงโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญาได้

4. การใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ภายหลังจากยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอใช้บริการ Seedingpop

ผเราจะเริ่มให้บริการต่อเมื่อได้รับแจ้งการชำระเงินจากผู้ขอใช้บริการ และจะออกใบเสร็จการชำระค่าบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้ขอให้บริการแจ้งไว้

การให้บริการ Seedingpop เราจะให้บริการโดยการตัด Credit ตามจำนวนและประเภทการบริการซึ่งผู้ขิใช้บริการได้ตกลงรับบริการ Seedingpop จากเรา โดยค่าบริการ Seedingpop เพื่อสร้าง content จะแตกต่างไปตามเจตนารมณ์ที่ผู้ขอใช้บริการได้เลือกซื้อบริการไว้

การใช้บริการ Seedingpop จะมีกำหนดอายุการใช้งาน โดยเริ่มนับจากวันตัด Credit ครั้งแรก ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้Credit ที่มีอยู่ในระบบให้หมดภายในกำหนด 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันตัด Creditครั้งแรก เมื่อครบกำหนดแล้วระบบจะตัด Creditครั้งคงเหลือของผู้ขอใช้บริการเป็น 0 (ศูนย์) ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถเรียกคืนCreditหรือค่าบริการในภายหลังได้

ตลอดอายุการใช้งานผู้ให้บริการจะจัดหาให้มีทีมนักเขียนมืออาชีพคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือในการเขียนบทความโดยผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบและตีกลับบทความได้ถึง 3 (สาม) ครั้งต่อโพส และเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าตรวจสอบผลลัพธ์จากการใช้บริการ Seedingpop ได้ตลอดเวลา

หากผู้ขอใช้บริการ Seedingpop ต้องการโปรโมทสินค้าหรือบริการใน Facebook Ads เราจะจัดหาทีมนักเขียน, นักออกแบบ และนักยิง Ads ไว้ให้บริการ โดยการสร้าง Content Template และการยิง Ads ให้กับสินค้าหรือบริการนั้นจะมีอัตราค่าบริการเป็นแพคเกจตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งขอรับบริการดังกล่าวได้และบริษัทจะแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการให้ผู้ขอใช้ บริการทราบต่อไป

กรณีที่ผู้ใช้บริการ Seedingpop ต้องการสร้าง Content Template เพื่อยิง Ads กับเรา ผู้ขอใช้บริการจะได้รับไฟล์ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Graphics Interlace File (GIF), Joint Photographer’s Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG) หรือ Tagged-Image File Format (TIFF) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไฟล์ AI (Soft File) ในการดำเนินงานจะถือเป็นลิขสิทธิ์และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท

5. เนื้อหา Content ผ่าน Seedingpop

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของบทความ (Content) ที่ผู้ขอใช้บริการได้เผยแพร่หรือส่งสัญญาณผ่านบริการ Seedingpop สู่สาธารณะ จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลใดๆ ในทางแก้ต่างคดี ทำให้คู่ความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงคดี และ/หรือมีผลได้เสียต่อรูปคดี ไม่ว่าคดีดังกล่าวจะอยู่ระหว่างพิจารณาหรือถึงที่สุดแล้วก็ตาม
  • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลใดๆ ในทางโจมตีคู่แข่งทางการค้า โฆษณาเปรียบเทียบสินค้าในเชิงลบหรือเปรียบเทียบคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม หมิ่นประมาทหรือแสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จหรือโฆษณาเกินจริง ชวนเชื่อซึ่งข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่สมควร

6. คำรับรอง

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองและรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือข้อมูลใดๆ ว่าถูกต้องตามความประสงค์และไม่ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะส่งสัญญาณผ่านบริการระบบ Seedingpop สู่สาธารณะ

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าได้ตรวจสอบ เข้าใจ และขอรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านข้อมูลมายังผู้ให้บริการเพื่อส่งสัญญาณผ่านบริการระบบ Seedingpop สู่สาธารณะว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าการใช้บริการผ่าน Seedingpop เป็นไปโดยความสมัครใจและตามเจตนารมณ์ของผู้ขอใช้บริการทุกประการ ไม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือเกิดจากการสำคัญผิด แต่อย่างใด

ระหว่างให้บริการ Seedingpop ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอใช้บริการนี้ ผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะไม่นำ Seedingpop ไปให้บริการแก่สินค้าหรือบริการอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน โดยเป็นคู่แข่งทางการค้า หรือเป็นสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันจนอาจทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในสินค้าและบริการนั้น หรือเข้าใจผิดในแบรนด์ของสินค้าและบริการดังกล่าว

การเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือการยิง Ads ให้แก่สินค้าหรือบริการผ่านบริการของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวิธีการส่งเสริมการขายเท่านั้น บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันกระแสตอบรับและความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าได้

7. ความรับผิด และการยกเว้น

หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้นี้ หรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อ 8.1 – 8.3 หรือกระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยไม่รีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ภายในเวลา 15 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นอันเลิกกัน และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หากการให้บริการ Seedingpop มีเหตุขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้ การถูกลบข้อมูล ระบบล่ม การล่าช้า หรือเหตุอื่นใดอันมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ให้บริการและไม่อาจคาดหมายได้ หากผู้ให้บริการได้พยายามแก้ไขจนสุดความสามารถแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเอามาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินจากผู้ให้บริการ

8. การรักษาความลับ

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขอใช้บริการได้เปิดเผยให้แก่เราเพื่อให้การดำเนินการ Seedingpop สำเร็จลุล่วงถือเป็นความลับอย่างยิ่งและจะไม่ถูกใช้หรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากการให้บริการนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ขอใช้บริการ

เราจะรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ และรับรองว่าพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือที่ได้รับมอบหมายจากเราโดยตรงที่ได้รับอนุญาตจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และจะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกับการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของตน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับตามสมควร

การรักษาความลับในวรรคดังกล่าวข้างต้นให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ดังกล่าวจากผู้ขอใช้บริการ

9. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Seedingpop การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ถือเสมือนว่าผู้ใช้งานยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว

10. อื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขอใช้บริการได้เปิดเผยให้แก่เราเพื่อให้การดำเนินการ Seedingpop สำเร็จลุล่วงถือเป็นความลับอย่างยิ่งและจะไม่ถูกใช้หรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากการให้บริการนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ขอใช้บริการ

สิทธิใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้จะไม่โอนไปยังบุคคลภายนอกโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก่อนได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย

ผู้ขอใช้บริการขอับรองว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาข้อกำหนดการใช้บริการนี้โดยตลอดอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการขอใช้บริการ Seedingpop นี้เราจะถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ตกลง ยอมรับ ผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ

083-597-9595 คุณ ซิน
s.ptykc